Chức năng, nhiệm vụ  
Quyết định 110/2009/QĐ-TTg
Cập nhật: Thứ hai, 14/3/2011 | 4:59:38 Chiều
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         ________                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

   Số 110/2009/QĐ-TTg                                          

                                                                 Hà nội, ngày 26 tháng 8 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Viện Chiến lược phát triển trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

            Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

            Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

            Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

            Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Vị trí và chức năng

            1. Viện Chiến lược phát triển là tổ chức sự nghiệp khoa học cấp quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng nghiên cứu và đề xuất về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; tổ chức cung ứng dịch vụ công trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành và thực hiện hoạt động tư vấn về chiến lược, quy hoạch phát triển theo quy định của pháp luật.

             2. Viện Chiến lược phát triển có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và trụ sở chính tại thành phố Hà Nội; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp.

            Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

            Viện Chiến lược phát triển thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

            1. Dự thảo các đề án, dự án về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ trong từng thời kỳ, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định.

            2. Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

            3. Phân tích, tổng hợp và dự báo các biến động kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, môi trường và các yếu tố quốc tế tác động đến chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

            4. Phản biện các đề án về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngành, lĩnh vực theo phân công của cấp có thẩm quyền.

            5. Tổ chức cung ứng dịch vụ công:

            a) Triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và những nghiên cứu khoa học khác theo quy định của pháp luật;

            b) Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ nghiên cứu chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

            c) Thực hiện hoạt động tư vấn về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

            d) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành chiến lược và quy hoạch phát triển; đào tạo tiến sĩ theo quy định của pháp luật;

            đ) Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, tài liệu nghiên cứu về chiến lược, quy hoạch theo quy định của pháp luật.

            6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong nghiên cứu chiến lược, quy hoạch phát triển theo phân công của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

            7. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

            8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao theo quy định của pháp luật.

            Điều 3. Cơ cấu tổ chức

            1. Ban Tổng hợp

            2. Ban Các vấn đề quốc tế;

            3. Ban Phát triển các ngành sản xuất;

            4. Ban Phát triển các ngành dịch vụ;

            5. Ban Phát triển nhân lực và xã hội;

            6. Ban Phát triển vùng;

            7. Ban Phát triển hạ tầng;

            8. Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế

            9. Văn phòng;

            10. Trung tâm Tư vấn phát triển và đào tạo;

            11. Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam;

            Điều 4. Lãnh đạo

            1. Viện Chiến lược phát triển có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.

            2. Viện trưởng và các Phó Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

            3. Viện trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

            4. Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện. Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

            Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

            1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2009.

            Bãi bỏ Quyết định số 232/2003/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển.

            2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

       THỦ TƯỚNG

 

 

                                                                     Nguyễn Tấn Dũng    

                                                               (Theo Quyết định 110/2009/QĐ-TTg)

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn