ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB “VIỆT NAM 2035”

Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2035” và Nhóm Ngân hàng Thế giới và các cán bộ, đại diện, nhân viên và đối tác cung cấp nội dung của hai tổ chức này (được đề cập chung dưới đây là “chúng tôi”, “của chúng tôi”) (“Đồng Quản trị”)  duy tŕ trang web này (“Trang web”) nhằm mục đích cung cấp thông tin rộng răi cho công chúng và tạo môi trường thảo luận công khai về quá tŕnh soạn thảo và nội dung Báo cáo “Việt Nam 2035” do Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới cùng thực hiện. Chúng tôi khuyến khích sử dụng thông tin và số liệu (“Tài liệu”) trên website cũng như các công cụ truyền thông được thiết kế để phục vụ mục đích này. Trừ trường hợp ngoại lệ, Trang web, Tài liệu và các công cụ truyền thông hay bất cứ công cụ mới nào do chúng tôi cung cấp đều phải tuân theo điều khoản này. Khi sử dụng Trang web, nghĩa là bạn đă đồng ư với các điều khoản và điều kiện ràng buộc.

Các Tài liệu công bố trên trang web này được sử dụng cho mục đích phi thương mại. Không được sử dụng những thông tin này cho bất kỳ mục đích thương mại nào, kể cả việc bán lại, tính phí truy cập, tính phí phát hành, hoặc tính phí phát sinh khác. Khi sử dụng thông tin, cần nêu rơ nguồn lấy từ các Đồng Quản trị và các bên cung cấp nội dung theo mẫu sau: “Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2035” và Ngân hàng Thế giới: Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2035” và Ngân hàng Thế giới cho phép sử dụng tài liệu này theo Điều khoản và Điều kiện qui định trên trang web của các tổ chức này.”

Các Đồng Quản trị cùng quản lư Trang web này. Trừ trường hợp ngoại lệ, các phát hiện, diễn giải, và kết luận được nêu trong Tài liệu trên Trang này là của các tác giả, không nhất thiết là quan điểm của các Đồng Quản trị hoặc của các nước thành viên thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới.

Không thừa nhận

Bạn không được phép thể hiện công khai hay ngầm thông tin rằng các Đồng Quản trị đang tham gia, hoặc đă tài trợ, phê chuẩn hoặc thừa nhận cách thức hoặc mục đích mà bạn sử dụng Tài liệu. Chúng tôi sẽ khởi kiện bất cứ trường hợp nào sử dụng Tài liệu của chúng tôi nhằm làm sai lệch, hiểu lầm, làm mất uy tín, hoặc trục lợi với mức độ cao nhất trong khuôn khổ luật pháp.

Tên Tài khoản và Công cụ tương tác

Để truy cập một phần hay một tính năng nhất định trên Trang web, bạn phải tạo một “tài khoản” và hoàn tất quy tŕnh đăng kư. Khi đó, bạn đồng ư cung cấp thông tin chính xác, c̣n giá trị và đầy đủ về bản thân bạn theo từng mục. Bạn cũng đồng ư cập nhật thông tin tài khoản kịp thời nhằm đảm bảo thông tin đó xác thực, chính xác, c̣n giá trị và đầy đủ. Bạn chịu trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và tên tài khoản và hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra do mật khẩu hoặc tên tài khoản của ḿnh. Đề nghị ngay lập tức thông báo cho ban quản trị Trang web biết trong trường hợp mật khẩu và tài khoản của bạn bị sử dụng vi phạm hay các trường hợp vi pham an ninhkhác.

Nếu Trang này có những công cụ cho phép bạn “Đăng tải” (ví dụ tải lên, đăng, cung cấp, trao đổi, gửi, chia sẻ hoặc truyền) Tài liệu (sau đây gọi chung là “Công cụ tương tác”), th́ bạn sẽ đồng ư KHÔNG sử dụng các Công cụ tương tác vào bất cứ việc ǵ dưới đây:

- Vi phạm bất cứ luật liên quan nào hay khuyến khích, cung cấp, hướng dẫn người khác làm như vậy.

- Bôi xấu, lạm dụng, quấy rầy, xúc phạm, đe dọa, cung cấp thông tin sai lệch, hay vi phạm các quyền hợp pháp của người khác (ví dụ quyền riêng tư và công bố).

- Công bố bất cứ tài liệu hay thông tin vi phạm, tục tĩu, không đứng đắn hoặc phi pháp nào.

- Thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của bất cứ ai.

- Gửi tin thư điện tử rác cho bất cứ ai.

- Tải lên hoặc gửi kèm các tệp có chứa virus, tệp bị lỗi, hoặc các phần mềm và chương tŕnh tương tự có thể gây thiệt hại cho máy tính của người khác.

- Xóa bất cứ lời trích nguồn tác giả, thông báo pháp lư hay chỉ định độc quyền hay nhăn sở hữu trong bất cứ tệp nào tải lên.

- Sửa xuất xứ hay nguồn phần mềm hoặc của bất cứ tài liệu nào trong tệp tải lên.

- Quảng cáo hay chào bán bất cứ hàng hóa hay dịch vụ nào, thực hiện hoặc chuyển tiếp các cuộc khảo sát, cuộc thi, hoặc thư trên Trang web.

- Tải về bất cứ tệp nào do Người sử dụng khác đăng tải mà bạn biết, hoặc đáng ra phải biết, là không được phép phát tán theo cách như vậy.

- Cung cấp thông tin bằng bất kỳ một ngôn ngữ nào ngoài tiếng Việt và tiếng Anh.

- Cung cấp thông tin không liên quan đến chủ đề được thảo luận trong trang web.

- Nếu bạn dưới 18 tuổi và muốn cung cấp bất kỳ tài liệu ǵ có quyền sở hữu trí tuệ, bạn cần cung cấp văn bản đồng ư của người đại diện theo pháp luật của bạn

Bạn xác nhận rằng các trao đổi dựa trên Công cụ tương tác là những trao đổi công khai chứ không phải cá nhân. Ngoài ra, bạn xác nhận rằng các bài đăng tải của người khác không có sự thừa nhận của các Đồng Quản trị. Những bài đăng tải đó không có nghĩa là đă được xem xét, sàng lọc hay phê duyệt bởi các Đồng Quản trị. Chúng tôi có quyền xóa bỏ mà không báo trước với bất cứ Tài liệu hay Đăng tải nào nhận được từ người sử dụng mà không cần thông báo lư do.

Bạn cho phép các Đồng Quản trị quyền sử dụng không mất phí, không thay đổi, có thể chuyển nhượng, cấp phép lại, và vĩnh viễn không giới hạn với tất cả và bất cứ các phương tiện truyền thông nào hiện tồn tại hoặc sau này sẽ được sử dụng và khai thác (bao gồm cả tái sản xuất, phân phối, tŕnh chiếu công khai, chuyển thể và/hoặc tŕnh diễn công cộng không giới hạn) bất kỳ và tất cả Tài liệu nào mà bản đăng tải.

Thủ tục gửi Thông báo về Bản quyền

Nếu bạn tin rằng bản quyền của ḿnh bị vi phạm bởi bất cứ Tài liệu nào trên Trang web và bạn muốn thông báo cho các Đồng Quản trị về sự vi phạm đó, hăy gửi một Thông báo về Vi phạm, bao gồm các thông tin liệt kê dưới đây cho Đơn vị được Chỉ định về Bản quyền của Ban chỉ đạo Báo cáo Việt Nam 2035:

Đơn khiếu nại:

Văn pḥng Ban chỉ đạo xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2035”

Số 65, phố Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Các Đồng Quản trị đă thiết lập một chính sách nhằm đảm bảo, hoàn toàn theo ư muốn của chúng tôi, loại bỏ nhanh chóng tài liệu vi phạm và chấm dứt sử dụng tài khoản và mật khẩu của người sử dụng bị coi là vi phạm nhiều lần. Chú ư ghi đầy đủ những thông tin sau đây trong Thông báo về Vi phạm gửi cho Văn pḥng Ban chỉ đạo Báo cáo “Việt Nam 2035”:

- Chữ kư gốc hoặc chữ kư điện tử của người được ủy quyền thay mặt người bị thiệt hại.

- Thông tin chứng minh tác phẩm có bản quyền bị vi phạm hoặc, nếu có nhiều tác phẩm bị vi phạm, th́ cần có danh sách các tác phẩm đó.

- Thông tin chứng minh tác phẩm bị vi phạm hoặc là đối tượng của việc vi phạm mà việc vi phạm đó cần được xóa bỏ hoặc chặn quyền tiếp cận, và cung cấp đầy đủ thông tin cho phép chúng tôi khoanh vùng tài liệu đó.

- Cung cấp đầy đủ thông tin cho phép chúng tôi liên hệ với bạn, ví dụ địa chỉ, số điện thoại, và, nếu có thể, địa chỉ thư điện tử.

- Một tuyên bố cho thấy bạn tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách đă nêu không được phép của tác giả, người đại diện hoặc luật pháp.

- Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, với lời thề bạn sẽ bị phạt nếu khai không đúng, rằng bạn được ủy quyền hành động thay mặt người có quyền bị vi phạm.

Phủ nhận, miễn trừ, và hạn chế trách nhiệm

BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, TÀI LIỆU VÀ BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO TRÊN TRANG NÀY VÀ CHẤP NHẬN MỌI RỦI RO VỀ VIỆC ĐÓ. CÁC ĐỒNG QUẢN TRỊ CUNG CẤP TRANG, TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN SẴN CÓ. BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN BỊ HỎNG HAY MẤT DỮ LIỆU DO BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, TÀI LIỆU HOẶC THÔNG TIN. NGÂN HÀNG THẾ GIỚI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG (1) TRANG WEB, TÀI LIỆU HOẶC THÔNG TIN SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN; (2) TRANG WEB, TÀI LIỆU HOẶC THÔNG TIN SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, ĐÚNG HẠN, ĐẢM BẢO, HAY KHÔNG CÓ LỖI; (3) KẾT QUẢ CỦA TRANG, TÀI LIỆU SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN; (4) CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC TÀI LIỆU NÀO MÀ BẠN NHẬN ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG SẼ ĐÁP ỨNG KỲ VỌNG CỦA BẠN; HOẶC (5) TRANG WEB, CÁC MÁY CHỦ CỦA TRANG, TÀI LIỆU, HOẶC CÁC THÔNG TIN TRAO ĐỔI GỬI ĐI TỪ CÁC ĐỒNG QUẢN TRỊ SẼ KHÔNG CHỨA VIRUS HOẶC CÁC NỘI DUNG GÂY HẠI KHÁC. KHÔNG THÔNG TIN NÀO MÀ BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ CHÚNG TÔI HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB SẼ ĐẢM BẢO NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊU RƠ TRONG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.

Chúng tôi có thể có hoặc không xem lại Tài liệu mà bạn Đăng tải, nhưng chúng tôi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) tùy theo ư muốn của chúng tôi xem lại, từ chối hoặc loại bỏ bất cứ và tất cả các Tài liệu vào bất cứ lúc nào v́ bất cứ lí do ǵ và sẽ thông báo hoặc không thông báo trước với bạn.

Chúng tôi có quyền v́ bất cứ lí do ǵ hoặc không v́ lí do ǵ, vào bất cứ lúc nào có hoặc không thông báo với bạn, sửa đổi hoặc dừng tạm thời hoặc vĩnh viễn Trang (hoặc bất cứ phần nào của Trang) hoặc chấm dứt tài khoản và/hoặc quyền truy cập của bạn vào Trang (hặc bất cứ phần nào của Trang). Các Đồng Quản trị, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không chịu trách nhiệm về bất cứ sự mất mát, thiệt hại, trách nhiệm, hay chi phí phát sinh nào liên quan đến việc sử dụng Trang của bạn, bao gồm các khiếm khuyết, lỗi, bỏ sót, sự gián đoạn hoặc trễ nào liên quan đến những vấn đề đó.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các Đồng Quản trị HOẶC BẤT CỨ PHÁP NHÂN NÀO LÀ THÀNH VIÊN CỦA CHÚNG TÔI, hoặc bất cứ nhà cung cấp dịch vụ nào, cũng không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, ĐIỂN H̀NH, hay hệ quả nào đối với bạn, ngay cả khi chúng tôi đă được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.

Bạn xác nhận và đồng ư cụ thể rằng các Đồng Quản trị không chịu trách nhiệm về cách cư xử của bất kỳ Người sử dụng nào. Theo đó các Đồng Quản trị không chịu trách nhiệm với mọi cáo buộc, đ̣i hỏi và thiệt hại (thực tế hay hệ quả) dù bất cứ thể loại và tính chất ǵ, biết rơ hoặc không biết, phát sinh hay liên quan theo bất cứ cách nào tới cách xử sự của bất cứ người sử dụng nào.

Trang này có thể có các ư kiến tư vấn, quan điểm và tuyên bố của nhiều bên khác nhau. Các Đồng Quản trị không đại diện hoặc thừa nhận sự chính xác, tin cậy của bất kỳ ư kiến tư vấn, quan điểm, tuyên bố hoặc các thông tin khác được cung cấp bởi bất kỳ bên nào hoặc bất kỳ Người sử dụng nào của Trang này, hoặc của người khác hoặc pháp nhân khác. Bạn sẽ tự chịu rủi ro cho sự tin tưởng vào các các ư kiến tư vấn, quan điểm, tuyên bố hoặc thông tin đó. Các Đồng Quản trị sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hay bất kỳ người nào khác về sự không chính xác, sai sót, bỏ sót, gián đoạn, sự đúng hạn, sự đầy đủ, bị xóa, khiếm khuyết, lỗi hoạt động, virus máy tính, đường truyền bị hỏng, sự sửa đổi hay hoặc việc sử dụng bất cứ nội dung nào trong đó, v́ bất cứ lí do ǵ, đối với bất cứ sự hỏng hóc nào nảy sinh từ đó.

Khi sử dụng Trang này, bạn đồng ư bồi thường cho các Đồng Quản trị cũng như các thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới do mọi hành động, khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm, và chi phí (kể cả chi phí thuê luật sư hợp lư) nảy sinh do việc sử dụng Trang này của bạn, bao gồm và không chỉ các khiếu nại về các sự kiện mà nếu đúng sẽ cấu thành hành vi vi phạm của bạn đối với Điều khoản và Điều kiện này. Bạn sẽ hợp tác đầy đủ theo yêu cầu hợp lư để bảo vệ trước những khiếu nại đó. Các Đồng Quản trị có quyền, tự chi phí, bảo vệ và kiểm soát bất cứ vấn đề ǵ liên quan đến đ̣i hỏi bồi thường của bạn, và trong bất cứ trường hợp nào bạn cũng không giải quyết vấn đề mà không có sự đồng ư bằng văn bản của các Đồng Quản trị.

Các bên khác có thể có quyền sở hữu một vài Tài liệu trên Trang. Các Đồng Quản trị không bao giờ đại diện hay đảm bảo các cơ quan và tổ chức này sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền trong tất cả các Tài liệu và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khiếu nại nào chống lại bạn từ bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng bất cứ Tài liệu nào của bạn.

Không có bất cứ thứ ǵ trên Trang này hoặc bất cứ Tài liệu nào được hiểu rằng, rơ ràng hay ngầm ư, đưa ra các khuyến nghị về đầu tư.

Trang này có thể có các đường dẫn tới các trang khác. Các trang kết nối không thuộc quyền kiểm soát của các Đồng Quản trị, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất cứ trang được kết nối hay đường dẫn trong trang kết nối. Các Đồng Quản trị không xác thực các trang kết nối.

Bạn xác nhận rằng các Điều khoản và Điều kiện tạo ra một thỏa thuận không ràng buộc. Các Đồng Quản trị có thể phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh với sản phẩm và dịch vụ mà bạn đang có mà không chịu trách nhiệm nào cả.

Luật áp dụng

Bất cứ tranh chấp nào giữa các Đồng Quản trị và bạn phát sinh từ, hoặc liên quan tới Trang hoặc việc sử dụng Trang của bạn, nếu không thể giải quyết được một cách hữu nghị giữa các bên liên quan sẽ được mang ra giải quyết theo thủ tục trọng tài.

Bảo lưu miễn trừ

Không điều ǵ trong này tạo nên hoặc được coi như là một sự hạn chế đối với hoặc sự từ bỏ đặc quyền và sự miễn trừ của Nhóm Ngân hàng Thế giới đă được bảo lưu riêng.

Thông tin khác

Điều khoản và Điều kiện này có thể được sửa đổi bởi các Đồng quản trị vào bất cứ lúc nào. Vui ḷng thường xuyên theo dơi phiên bản có hiệu lực của Điều khoản và Điều kiện này. Với việc tiếp tục sử dụng Trang sau khi các Đồng quản trị đă sửa đổi Điều khoản và Điều kiện này bạn đă công nhận, thỏa thuận và đồng ư với sự sửa đổi đó.

Điều khoản và Điều kiện này bao gồm Chính sách bảo mật của chúng tôi đăng tại trang web này và để tham khảo tại đây.

Việc các Đồng quản trị không thể thực thi bất cứ quyền hoặc quy định nào trong Điều khoản và Điều kiện này không có nghĩa là từ bỏ quyền hoặc qui định đó. Việc các Đồng quản trị từ bỏ bất cứ quy định nào trong Thỏa thuận không mang tính ràng buộc ngoại trừ trường hợp được quy định bằng văn bản và được kư bởi đại diện được ủy quyền.

Điều khoản và Điều kiện này hoàn toàn có thể được các Đồng quản trị chuyển nhượng và sẽ mang tính chất ràng buộc và có hiệu lực từ khi bên được chuyển nhượng tiếp nhận.

Các điều khoản và điều kiện này không tạo ra bất cứ một mối quan hệ đại lư, hợp danh, liên doanh, thợ - chủ, người ủy thác - người được ủy thác nào. Bạn đồng ư không đưa ra một công bố xác định hoặc ám chỉ bất cứ mối quan hệ nào với các Đồng quản trị, trừ phi bạn được cho phép từ trước bằng văn bản.

Nếu bất cứ quy định nào trong Điều khoản và Điều kiện này bị một ṭa án trong vùng tài phán có thẩm quyền cho là không có giá trị, th́ ṭa án vẫn sẽ cố gắng tôn trọng mong muốn của các bên như thể hiện trong quy định đó, và các quy định khác trong Điều khoản và Điều kiện này vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực.

Các Đồng quản trị có toàn bộ các quyền không nêu rơ ràng trong Điều khoản và Điều kiện này, và quyền ngầm hiểu hay nguyên tắc cấm phủ nhận (estoppel) đều không được phép.

Các tiêu đề trong Điều khoản và Điều kiện này chỉ để dễ theo dơi chứ không có ư nghĩa pháp lư.