Danh sách các dự án  
Tổng quan Hợp phần "Nâng cao năng lực của Viện Chiến lược phát triển trong thực hiện các nghiên cứu dấn số và phát triển” thuộc Dự án VMN8P01
Cập nhật: Thứ năm, 11/12/2014 | 3:46:30 Chiều

Hợp phần "Nâng cao năng lực của Viện Chiến lược phát triển trong thực hiện các nghiên cứu dân số và phát triển phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội” thuộc Dự án "Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và sử dụng thông tin thống kê dân số trong xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển” gọi tắt là VNM8P01

1. Tổng quan:

Hợp phần "Nâng cao năng lực của Viện Chiến lược phát triển trong thực hiện các nghiên cứu dân số và phát triển phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội” thuộc Dự án "Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và sử dụng thông tin thống kê dân số trong xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển” gọi tắt là VNM8P01, được thực hiện trong thời gian từ 2012-2016.

Dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) Việt Nam là cơ quan chính phủ chủ trì thực hiện, Viện Chiến lược phát triển (Viện CLPT) được Lãnh đạo Bộ giao thực hiện Hợp phần "Nâng cao năng lực của Viện Chiến lược phát triển trong thực hiện các nghiên cứu dân số và phát triển phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội”, phối hợp với các bộ ngành, các cơ quan, các viện nghiên cứu có liên quan khác của Việt Nam.

Dự án VNM8P01 được tài trợ bởi Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA).

2. Những hoạt động của Hợp phần:

Trong quá trình thực hiện Hợp phần "Nâng cao năng lực của Viện Chiến lược phát triển trong thực hiện các nghiên cứu dân số và phát triển phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội”, Viện Chiến lược phát triển đã phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) thực hiện được 14 tọa đàm, hội thảo với nhiều chủ đề nghiên cứu khác nhau.

1/ Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế về lập kế hoạch dân số và phát triển, và nhu cầu nghiên cứu đối với Việt Nam trong việc thực hiện các chiến lược và quy hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2013-2016" diễn ra ngày 16/11/2012.

2/ Tọa đàm khoa học "Xác định và lựa chọn các chỉ tiêu dân số - phát triển phục vụ giám sát và đánh giá giữa kỳ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2020” do TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Tư liệu dân số, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình thực hiện được tổ chức tại Viện Chiến lược phát triển (CLPT) ngày 29/3/2013.

3/ Tọa đàm trao đổi khoa học góp ý về "Hướng dẫn sử dụng hệ thống chỉ tiêu phát triển nhân lực phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 -2020” do PGS.TS. Phạm Quý Thọ giảng viên chính Học viện Chính sách và phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện được tổ chức tại Viện CLPT ngày 19/6/2013.

4/ Từ ngày 24-28/6/2013 tổ chức khóa tập huấn đợt 1 về "Sử dụng phần mềm nhân khẩu học dành cho dự báo dân số và phân tích mối quan hệ giữa các biến dân số và phát triển” do chuyên gia của tổ chức quốc tế Futures Institute giảng dạy tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Mục đích của Khóa tập huấn là đào tạo, hướng dẫn các học viên sử dụng phần mềm dự báo dân số và phân tích mối quan hệ giữa dân số và một số khía cạnh của phát triển (như kinh tế, giáo dục, y tế, lao động và việc làm, đô thị hóa, nông nghiệp) dựa trên các tài liệu do chuyên gia quốc tế soạn thảo với sự hỗ trợ của chuyên gia trong nước phục vụ cho việc nghiên cứu và hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

5/ Từ ngày 19-23/8/2013 tổ chức khóa tập huấn đợt 2 về "Sử dụng phần mềm nhân khẩu học dành cho dự báo dân số và phân tích mối quan hệ giữa các biến dân số và phát triển” do chuyên gia của tổ chức quốc tế Futures Institute giảng dạy tại TP.Đà Nẵng.

6/ Ngày 27/9/2013:Tổ chức "Hội thảo định kỳ liên kết giữa người sản xuất thông tin và người sử dụng thông tin về dân số và phát triển phục vụ nghiên cứu hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế - xã hội” tại KS. Công Đoàn Việt Nam, số 14 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội cùng với sự phối hợp của các chuyên viên đến từ Vụ Thống kê tổng hợp và Vụ Thống kê dân số và lao động.

7/ Ngày 03/12/2013: Tổ chức Tọa đàm khoa học góp ý cho dự thảo Đề cương nghiên cứu chủ đề "Sử dụng mô hình lượng hóa tác động của cơ cấu dân số vàng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ đến năm 2030" do PGS.TS. Giang Thanh Long, Phó Viện trưởng Viện Chính sách công và quản lý, Trường Đại học kinh tế quốc dân thực hiện được tổ chức tại Viện Chiến lược phát triển.

8/ Ngày 06/12/2013: Hội thảo góp ý kiến cho tài liệu "Hướng dẫn sử dụng hệ thống chỉ tiêu phát triển nhân lực phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 -2020 – Dự thảo lần 3 do PGS.TS. Phạm Quý Thọ giảng viên chính Học viện Chính sách và phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện được tổ chức tại Nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Trần Quốc Toản, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

9/ Từ ngày 16-20/12/2013: Tổ chức khóa tập huấn về "Tận dụng cơ hội dân số vàng cho tăng trưởng kinh tế: Lý thuyết, kinh nghiệm và thực tiễn cho Việt Nam” do nhóm chuyên gia tư vấn trong nước giảng dạy được tổ chức tại Đồ Sơn, Hải Phòng.

Mục đích của Khóa tập huấn là cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng phân tích định lượng một cách hệ thống, bài bản, thực tế về những cơ hội và thách thức của cơ cấu dân số vàng đối với Việt Nam trong thời kỳ đến năm 2050 phục vụ cho việc nghiên cứu và hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

10/ Ngày 20/5/2014: Tọa đàm khoa học góp ý lần thứ nhất cho dự thảo Sổ tay hướng dẫn sử dụng phương pháp "Tài khoản chuyển giao quốc dân (NTAs)” do PGS.TS. Giang Thanh Long, Phó Viện trưởng Viện Chính sách công và quản lý, Trường Đại học kinh tế quốc dân và ThS. Phạm Ngọc Toàn, Phó GĐ Trung tâm Thông tin phân tích và dự báo, Viện Khoa học Lao động và xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện được tổ chức tại Viện Chiến lược phát triển.

11/ Ngày 09/6/2014: Hội thảo góp ý cho Dự thảo lần thứ hai "Sổ tay hướng dẫn sử dụng phương pháp Tài khoản chuyển giao quốc dân (NTAs)” cho nghiên cứu, lượng hóa tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thời kỳ đến năm 2050 do PGS.TS. Giang Thanh Long, Phó Viện trưởng Viện Chính sách công và quản lý, Trường Đại học kinh tế quốc dân và ThS. Phạm Ngọc Toàn, Phó GĐ Trung tâm Thông tin phân tích và dự báo, Viện Khoa học Lao động và xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện được tổ chức tại Khách sạn Công Đoàn Việt Nam, số 14, Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

12/ Ngày 29/7/2014:Tọa đàm khoa học góp ý cho Dự thảo lần thứ nhất nghiên cứu "Sử dụng phương pháp Tài khoản chuyển giao quốc dân (NTA) lượng hóa tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam và đề xuất các chính sách nhằm tận dụng cơ hội dân số vàng ở Việt Nam thời kỳ đến năm 2050” do PGS.TS. Giang Thanh Long, Phó Viện trưởng Viện Chính sách công và quản lý, Trường Đại học kinh tế quốc dân và ThS. Phạm Ngọc Toàn, Phó GĐ Trung tâm Thông tin phân tích và dự báo, Viện Khoa học Lao động và xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện được tổ chức tại Viện Chiến lược phát triển.

13/ Ngày 27/10/2014: Tọa đàm khoa học góp ý cho Dự thảo báo cáo "Tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Vai trò của chuyển dịch lao động và năng suất theo nhóm tuổi” do PGS.TS. Giang Thanh Long, Phó Viện trưởng Viện Chính sách công và quản lý, Trường Đại học kinh tế quốc dân và ThS. Phạm Ngọc Toàn, Phó GĐ Trung tâm Thông tin phân tích và dự báo, Viện Khoa học Lao động và xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện được tổ chức tại Viện Chiến lược phát triển.

14/ Ngày 07/11/2014: Hội thảo lần thứ nhất "Chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế về tận dụng các cơ hội biến đổi nhân khẩu học cho phát triển kinh tế - xã hội và hàm ý đối với Việt Nam" được tổ chức tại Sông Hồng Resort, 189 Đường Lam Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc;

15/ Ngày 18/12/2014 tới: Hội thảo lần thứ nhất "Chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế về tận dụng các cơ hội biến đổi nhân khẩu học cho phát triển kinh tế - xã hội và hàm ý đối với Việt Nam" được tổ chức tại KS. Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, Ba Đình, Hà Nội.

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn